EKOÇED AYDINLATMA METNİ

EKOÇED olarak verdiğimiz hizmetin size en doğru ve uygun şekilde ulaştırılması amacıyla kanun ve mevzuatların izin verdiği sınır ve yetkilerle ilgili taraflarımızın kişisel verilerini işlemekteyiz. Şirketimiz, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik azami gayret ve hassasiyet göstermektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla, hizmet ilişkimiz ve akreditasyon süreçlerimiz kapsamında edinilen her türlü özel ve genel kişisel veriler, kanunu uygun olarak aşağıda detayları belirtilen şekilde ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, üçüncü kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve mevzuatta belirtilen diğer usul ve esaslara göre firmamız tarafından işlenecektir.

Kişisel Verileri İşlemeye İlişkin İlkelerimiz;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,

 • Doğru ve günceli sağlama gayretinde,

 • Belirli, açık ve meşru amacıyla,

 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,

 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmeyi,

ilke edindik.

Hangi Verilerinizi Topluyoruz? Verileri Toplama Amacımız Nedir?

Kimlik Bilgileri

Ad soyad, anne, baba ve kardeş bilgileri, kimlik ve ehliyet seri no gibi veri türlerini ifade etmektedir

İletişim

E-posta adresi, İletişim adresi ve telefonu gibi veri türlerini ifade etmektedir

Müşteri İşlem

Müşteri talep ve istekleri, fatura bilgileri, dekontlarda yer alan bilgiler, sipariş bilgisi vb veri türlerini ifade etmektedir.

Fiziksel Mekan Güvenliği

Misafir ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları vb veri türlerini ifade etmektedir.

İşlem Güvenliği

şirketimizde ortak ağ kullanmanız halinde IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri vb veri türlerini ifade etmektedir

Finans

Ödeme bilgileri, banka hesap bilgileri, finansal performans bilgileri, Kredi ve risk bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir

Mesleki Deneyim

Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Pazarlama

Geçmiş hizmet alım bilgileri, anket, çerez kayıtları gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Görsel Ve İşitsel Kayıtlar

Görsel ve İşitsel kayıtlar gibi veri türlerini ifade etmektedir.Kişisel veri, sizi tanımlayan veya doğrudan veya dolaylı olarak kimliğinizin belirlenmesinde kullanılabilecek her türlü bilgidir. EKOÇED olarak vermiş olduğumuz hizmetleri kullanımınız amacı ile kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Söz konusu veriler, almış olduğunuz hizmet ve/veya bizimle olan etkileşiminizin niteliğine bağlı olup, aşağıdaki bilgilerden birini ya da daha fazlasını içerebilir.

EKOÇED olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında (5 ve 6. Madde), özel ve genel nitelikli kişisel verilerinizi, mühendislik, danışmanlık, ölçüm analiz, raporlama faaliyetleri paralelinde şirket amaçlarımızı gerçekleştirebilmek için iş ilişkilerimiz kapsamında, yetkilendirildiğimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türk Akreditasyon Kurumunun ve diğer kurumların belirlemiş olduğu yasal gereklilikler gereğince, tüm ilgili taraflarımızın doğru yeterli ve kaliteli bir hizmet almalarını, güvenliği, hukuksal uyumu sağlamak, ticari gereklilik ve yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek, meşru menfaatimiz, hakkın tesisi, kullanılması ve korunması, operasyonel süreçleri yürütmek ve aşağıda belirtilen diğer amaçlar dahilinde toplamaktayız;

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), Çevre Danışmanlık hizmeti verilmesi, Çevresel Ölçüm ve Analizler ve İş Güvenliği Ölçümleri hizmetlerinin yerine getirilmesi ile faaliyet alanlarımızda yer alan tüm iş kollarımızın müşteriye ulaştırılması, pazarlama, satış, sevkiyat, kontrol gibi faaliyetlerin ve hizmetlerin gerçekleştirilmesi, muhasebe, finans ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli durumlarda hukuki süreçlerin takip edilmesi, resmi kurum ve kuruluşlar nezdindeki süreçlerin yürütülmesi, resmi kurum ve kuruluşlardan gelen taleplerin cevaplanması, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,  denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, iş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, hizmet sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, ücret politikasının yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçları ile bu amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü olmak kaydıyla alt amaçları dahilinde kişisel verileriniz işlenmektedir.

 

 

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen işlenme şartlarına uygun olarak otomatik veya otomatik olmayan yollarla şirketimizin her türlü hizmet noktalarından, doğrudan sözlü veya yazılı olarak tarafınızdan iletilen bilgilerden, telefon, e-posta vb. kanallar ile, sosyal medya, internet sitesi üzerinden, resmi kurumlardan ve destek hizmetleri kapsamında iş ortaklarından, kapalı devre kayıt sistemlerinden toplanmaktadır.

Bununla beraber, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yasa ve ikincil mevzuatları, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 30998 Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Vergi Mevzuatlarındaki yükümlülükler ve diğer ilişkili sair mevzuatlar gereğince kişisel verileriniz, sözleşme kapsamındaki hizmetlerin kaliteli, yeterli ve doğru olarak sunumu, muhafaza, saklama, raporlama bilgilendirme yükümlülüklerine uygun olarak yürütülecek iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle, veri işleme amacı geçerli olduğu sürece işlenebilecektir.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla ile sınırlı ve ölçülü olmak kaydı ile Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebeplerle sınırlı olarak; resmi kurum ve kuruluşlara, hizmetlerinden yararlandığımız, bilgi teknolojileri ve güvenlik şirketlerine, lojistik firmalarına, müşavir firmalar da dâhil olmak üzere destek hizmetleri alınan ilişkili iş ortaklarına, denetim şirketlerine, avukatlara, tedarikçilere, işbirliği içinde olunan grup firmalarımıza aktarılabilecektir.

Ayrıca kullanılan teknolojik depolama ve transfer altyapısı nedeni ile yurtdışına aktarım kapsamında değerlendirilmekle birlikte mahkeme kararı veya kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir merciinin talebi ile kişisel verileriniz, yetkilendirilmiş kişi veya kurumlar ile paylaşılır.

Kişisel Verilerinizi Kanunlar Gereği Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceğimiz Durumlar 

Kanunun 5. maddesi uyarınca açık rıza, Kanundaki kişisel veri işleme şartlarından biri olmakla birlikte veri işleme faaliyetine hukukilik kazandıran tek unsur değildir. Kanunda veri işleme faaliyeti için açık rıza dışında da şartlar öngörülmüştür. Buna göre, aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre Saklanır?

Kişisel verilerinize dair saklama süreleri aşağıdaki belirtilen kriterler uyarınca belirlenmektedir:

 • Kanunda , ilgili mevzuatta ve aramızda imzalanan sözleşme paralelinde verinin saklanması için bir süre belirlenmişse söz konusu veri, en az bu süre kadar saklanmak zorundadır.

 • Kanunda , ilgili mevzuatta ve aramızda imzalanan sözleşmede, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise işlenmeyi gerektiren sebepler ve amaçlar sona erene kadar veriniz saklanır.

 • Bu ilişkiler sona erdikten sonra veya sözleşmede belirlenen süreler tamamlandıktan sonra veriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir.

Nasıl Koruyoruz?

EKOÇED tarafından toplanan tüm kişisel verilerin güvenliği için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede KVKK kurulu tarafından yayımlanmış Kişisel Veri Güvenliği Rehberi gerekliliklerine, ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği, ISO/IEC 27017 Bulut Hizmetleri Bilgi Güvenliği, ISO/IEC 27701 Gizlilik Bilgileri Yönetimi standartlarına, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği GDPR uygun şekilde yetkisiz erişime, kötüye kullanıma, ifşaya veya değiştirilmesine karşı fiziksel, teknik, örgütsel ve yönetimsel önlemler alıyoruz.

Kişisel Verilere İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • KVK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme ve

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel Verilere İlişkin Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 13. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, 10 Mart 2018, 30356 Sayılı yayımlanmış “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” istinaden aşağıda ki yöntemler ve bilgiler ile gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru içeriğinde gerekli bilgiler;

 1. Başvuru sahibinin, Ad, Soyad bilgisi.

 2. Başvuru sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise TC Kimlik Numarası eğer değil ise Uyruğu ile birlikte Pasaport numarası veya var ise Kimlik numarası.

 3. Başvuru sahibinin, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi.

 4. Başvuru sahibinin bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks.

 5. Başvuru sahibinin, Talep konusu.

 6. Başvuru sahibinin talep konusuna istinaden bilgi ve belgeler.

Başvuru Yöntemleri;

 1. Başvuru sahibi, şahsen EKOÇED adresine «Başvuru Formu» doldurarak kapalı zarf ve zarfın üzerine «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi» notu ile elden tutanak ile teslimat yapabilir.

 2. Başvuru sahibi, Noter aracılığı ile EKOÇED’e tebligat çekebilir fakat tebligat zarfı üzerine «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi» notu ibaresi eklenmelidir.

 3. 5070 Sayılı Elektronik imza kanununda tanımlı olan «Güvenli Elektronik İmza» ile başvuru sahibi şahsen şirketimiz Kayıtlı Elektronik Posta ekoced@hs01.kep.tr adresine konu kısmına «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi» notu ile başvuru yapabilir.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yoluyla gönderilir.