Sample Acceptance Rejection

 1. MİKROBİYOLOJİK ANALİZ İÇİN GÖNDERİLEN NUMUNELER
  1.1 Kullanılan Şişenin Özellikleri
  • Mikrobiyolojik analizler için kullanılacak şişeler, bu amaç için üretilmiş steril plastik (PP, PE) veya steril cam şişe olmalıdır. Numune şişeleri sızdırmaz özellikte olmalı, kırık - çatlak olmamalıdır.
  • Orijinal ambalajında gönderildiği belirtilen numunelerin kapak bütünlüğü korunmuş olmalıdır.
  • Numune miktarı istenen parametrelerin çalışılması için yeterli olmalı ve buna uygun yeterli büyüklük ve/veya sayıda şişeler kullanılmalıdır.
  • Numune konulan şişelerin 1/10’luk kısmı boş bırakılmalıdır.
  • Tüm atıksu numuneleri en kısa zamanda laboratuvara ulaştırılmalı ve analize alınmalıdır.
  • Tüm atıksu numuneleri alındıktan sonra güneş ışınlarından korunarak ve birbirine bulaş olmasını engelleyecek önlemler alınarak saklanmalı ve taşınmalıdır.Bu şartların sağlanması için numune alımı ve taşınmasından sorumlu birim, gerekli önlemleri alarak numuneleri laboratuvara teslim etmeli ve bu amaca uygun taşıma kapları kullanmalıdır.
  • Numunenin herhangi bir kısmı donmuş olmamalıdır.
 2. KİMYASAL ANALİZLER İÇİN GÖNDERİLECEK NUMUNELER
  2.1 Atıksu Numunelerinin Alımında Kullanılan Şişelerin Özellikleri
  • Numune kapları suyun kimyasal yapısını değiştirmeyecek nitelikte bu amaç için üretilmiş temiz plastik (PP, PE, PTFE) veya suyun özelliğini bozmayacak nitelikte (Cam, Pet şişe vb.) numune kaplarında olmalıdır. Kimyasal maddelerle steril edilmiş kaplarda gelen numuneler kabul edilmeyecektir. Zarar görmüş kırık - çatlak ve sızdırma yapan numune kaplarında gelen numuneler kabul edilmeyecektir.
  • Numuneler istenen parametrelerin çalışılması için yeterli miktarda olmalıdır (Müşterinin görüşüne göre belirli parametrenin çalışılması için numune kabul edilebilir).
 3. Atıksu Numunelerinin Saklanması ve Taşınması
  • Tüm su numuneleri alındıktan sonra güneş ışınlarından korunarak saklanmalı ve taşınmalıdır.
 4. Numune Kabul Evrakları
  • Denetim amacıyla alınan atıksu numuneleri, numune alma yetkisine sahip bir kurum/kuruluş tarafından alınarak laboratuvara teslim edilmelidir.
  • Resmi amaçla analizi yapılacak numuneler (denetim, çevre izni vb.) laboratuvara mühürlü olarak teslim edilmelidir.
  • Numune kabına ve orijinal mührüne müdahale edilmemiş veya değiştirilmemiş olmalıdır.
  • Numuneye ait evrakta veya tutanakta herhangi bir tahrifat yapılmamış olmalıdır.
  • Numunenin analizini yapılmasını isteyen birim/kişi tarafından, numuneye ait bilgiler Analiz Talep ve Sözleşme Formu ve/veya resmi yazı/tutanakta numuneyi alan kişi, numunenin alındığı tarih ve saat, geliş amacı ve istenilen analizler (ilgili yönetmelik madde ve/veya tablo numarası ile veya istenen parametre adları yazılarak)’nda mutlaka belirtilmelidir. Bunların herhangi birisinin belirtilmediği durumlarda numuneler kabul edilmeyecektir.
  • Numune Taşıma Ve Muhafaza Talimatı’nda belirtilen numune kabının cinsi, analiz için gerekli numune miktarı, muhafaza tekniği, ve analizden önce tavsiye edilen en uzun muhafaza süresi durumlarına uygun olmalıdır.
 5. İstisnai Durumlar:
  Aşağıda belirlenen durumlarda numuneler Numune Kabul Kriterlerinde verilen şartlar dışında da, raporda bu durumun belirtilmesi şartı ile kabul edilebilir.

  • Salgın vb. olağan üstü durumlarda,
  • Bir kez daha numuneye ulaşılması mümkün olamayacak durumlarda,
  • İlgili mevzuat kapsamında takibi yapılan numuneler hariç, müşterinin uygunsuzluğu kabul etmesi ve bunun raporda belirtilmesi şartı,

  ***Numune, yukarıda belirtilen numune kabul kriterlerine uygun şartlarda getirilmemiştir. Müşteri analiz sonuçlarının numuneden kaynaklı olarak etkilenebileceği konusunda bilgilendirilmiştir. Müşterinin talebi üzerine analiz çalışması şartlı kabul yapılarak gerçekleştirilecektir.
  Analiz raporunda numune sebebi ile hangi sonuçların analizden etkilenebileceği ve sonuçlardaki sapmadan laboratuvarımızın sorumlu olmadığına dair beyan eklenecektir.


  Formu indirmek için tıklayınız